Λύση για τη Διαχείριση Υποδομής Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Όνομα προϊόντος: CUPA (Common Use Photovoltaic Application)

Το CUPA είναι ένα σύγχρονο σύστημα που παρακολουθεί και ελέγχει συνεχώς τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, με στόχο την αναγνώριση των βλαβών λειτουργίας του, την καταγραφή των δεδομένων και την μεταγενέστερη επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο, την ανίχνευση σφαλμάτων, τον έλεγχο ασφαλείας και πρόσβασης, τη συλλογή και καταγραφή των στατιστικών στοιχείων και την παροχή ολοκληρωμένων εκθέσεων απόδοσης.

Το CUPA είναι μια εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη, η οποία είναι πλήρως διαμορφωμένη ώστε να μπορεί να ενσωματώσει τα παραγόμενα δεδομένα από διαφορετικά Φωτοβολταϊκά Πάρκα του ίδιου πελάτη σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό φυλλάδιο: