Σύστημα Επίβλεψης Φωτοβολταϊκού Πάρκου 8MW στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης και επίβλεψης εξοπλισμού και λογισμικού (CUPA Portal) για τη διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκου Πάρκου 8MW στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Πιο λεπτομερώς το σύστημα προσφέρει:

  • Μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Υποστήριξη πολλαπλών, ανεξάρτητων φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω ενός κοινού κέντρου ελέγχου.
  • Ανίχνευση alarm και διαχείριση ανεξαρτήτως του εξοπλισμού εκάστου Φ/Β πάρκου.
  • Άμεση αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού ( δυνατότητα ειδοποίησης μέσω sms ή email σε περιπτώσεις κρίσιμων alarms).
  • Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  • Μέτρηση της απόδοσης του εγκατεστημένης υποδομής και του συνόλου του Φ/Β πάρκου.
  • Παρακολούθηση και καταγραφή των απαιτούμενων δεδομένων για την αυτόματη δημιουργία αναφορών των εποπτευόμενων Φ/Β πάρκων.
  • Δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης και λεπτομερή αρχεία των ατόμων που εισέρχονται στο Φ/Β πάρκο.
  • Ασφαλής και κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ του κέντρου ελέγχου και του Φ/Β πάρκου για την αποφυγή υποκλοπών.

Ενισχυμένη ασφάλεια μέσω υπο-συστημάτων CCTV και συναγερμού,  χρησιμοποιώντας κάμερες ασφαλείας και λοιπά μέτρα ασφάλειας.

Το σύνολο της εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται πλήρως. Η λύση CUPA διαθέτει την απαραίτητη αρχιτεκτονική και ευελιξία για να καλύπτει όλες τις ενδεχόμενες απαιτήσεις