Πολιτική Ποιότητας

Η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της Flexnet. Η Flexnet έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 9001:2015 για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση υλικών, θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνίων, πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας, στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Flexnet είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της :

• Στην συνεχή προσπάθεια για παροχή σωστών και ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη.

• Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών.

• Στην καινοτομία σε νέες υπηρεσίες/προϊόντα υψηλής ποιότητας.

• Στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών.

• Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

• Στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο εξασφαλίζει ότι :

• Η επιχείρηση παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων/ υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας.

• Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης, εκφρασμένες και εννοούμενες, καθώς και τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

• Η ποιότητά των προϊόντων και υπηρεσιών είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της επιχείρησης ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.

• Το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

• Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων που αφορούν τόσο τα προϊόντα/υπηρεσίες και τις δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

• Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της επιχείρησης καθώς και στους εξωτερικούς συνεργάτες και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητα της από την Διοίκηση.

Η Flexnet εξασφαλίζει ότι αυτή η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της, με ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη διαρκή επιτήρηση από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

Γενικός Δ/ντής.
02/05/2018.