Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες


Μελέτη, Εγκατάσταση, Υλοποίηση, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση:

  • Tηλεφωνικών Kέντρων Ericsson, Telenorm, Panasonic
  • Aυτόματων Συστημάτων Διανομής Κλήσεων και Απάντησης
  • Ψηφιακών και αναλογικών Τηλεφωνικών Συσκευών
  • Ασύρματων Συστημάτων και Τηλεφωνικών Συσκευών DECT
  • Τηλεφωνικών Συσκευών Ειδικού ή Βιομηχανικού Τύπου (αντιβανδαλιστικές, αντιεκρηκτικές, για χρήση από ΑΜΕΑ)
  • Συστημάτων Ήχου και Αναγγελιών / Ανακοινώσεων
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.