Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη


Η εταιρία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, των εφαρμογών και εγκαταστάσεων που υλοποιεί. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η FLEXNET προσφέρει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη διατηρώντας τον εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση. Επίσης, διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών διασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας η FLEXNET μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τις εγκαταστάσεις με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • με συμβόλαιο Συντήρησης (με όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη)
 • κατά περίπτωση κλήσεις (on-call requests)

Ενδεικτικά σαν υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Βλαβοληπτικό κέντρο 7x24x365
 • Επιδιόρθωση/αντικατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού παρουσιάζει πρόβλημα λειτουργίας
 • Υποστήριξη λογισμικού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες βελτιστοποίησης και αξιοποίησης του εξοπλισμού
 • Αναβαθμίσεις λογισμικού
 • Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού εξειδικευμένου προσωπικού εντός προσυμφωνημένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία της βλάβης
 • Διατήρηση αποθεμάτων ανταλλακτικών στον προσφερόμενο εξοπλισμό για τουλάχιστον 10 έτη
 • Προληπτική Συντήρηση με επίσκεψη μηχανικών στους χώρους των εγκαταστάσεων
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.